Aadress: Tõnismägi 3a-7
Email: info[at]kogu.ee
Telefon: +372 640 8717

Tegevus

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

Koostöö kogu tegevuse programmiliseks alusdokumendiks on koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetav Harta, mis sõnastab  valdkonnad ja teemad, mida koostöö kogu seirab ja analüüsib. 2014. aastal vastu võetud Harta2014 sõnastas sihtasutuse prioriteetsete tegevusvaldkondadena riigipidamise kava väljatöötamise, Rahvakogu arendamise ühisloome- ja dialoogikeskkonnana ning sisulise sotsiaalpartnerluse käivitamise pikaajaliste reformide algatamiseks ja läbiviimiseks.

Riigipidamise kava kolmeaastases programmis analüüsisime riigisektori toimimist ning sõnastasime ettepanekud, kuidas jõuda lihtsama, läbipaistvama, loogilisema ja Eestile sobiva riigi töökorralduseni. 2015. aasta lõpus tegime kokkuvõtteid, kui hästi on riigipidamise ettepanekud valitsuses realiseerunud. 2013. aastal toimunud Rahvakogu protsessi tulemusel tekkinud “rahvaalgatuse seadusele” (Riigikogule kollektiivsete pöördumiste esitamise õigus 1000 allkirjaga) lõime veebitaristu rahvaalgatus.ee. Arutlev demokraatia ja koosloome on need märksõnad, mis kirjeldavad rahvaalgatusveebi ka Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 2014-2016. Käivitunud on ka sotsiaalpartnerluse programm, kus töötame kõigepealt välja ettepanekud jätkusuutliku pensionisüsteemi saavutamiseks.

Alates 2006. aastast annab Koostöö Kogu välja ÜRO metoodikale rajanevat Eesti inimarengu aruannet, mida on aastate jooksul hakatud nimetama ka Eesti sotsiaalteaduse aastaraamatuks. Hetkel käivad ettevalmistused 2017. aasta kevadel ilmuva aruande jaoks.

Varasematel aastatel on Eesti Koostöö Kogu koostanud Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020, mis sündis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumiga; kontseptualiseerinud inimvara temaatikat ning tegelenud rahvusvähemuste küsimusega. Loe rohkem sellest kokkuvõttest.

 

 

Veeb: MKoort