A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Koostöö Kogust

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis seirab Eesti pikaajalist arengut. Kompetentsuskeskusena töötab Koostöö Kogu koos partneritega välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab olulistel teemadel avalikku arutelu. Koostöö Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustiku ja strateegiliste partnerite poolt iga kolme aasta järel koostatavast ja vastu võetavast strateegiast (Hartast). Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

Erakonnapoliitiliselt sõltumatu Koostöö Kogu on oma töötajate ja mõjukatest arvamusliidritest koosneva nõukogu panusel alates asutamisest tegelenud järgmiste valdkondadega: rahvatervis, haridus, inimeste elukvaliteet ja tööjõud, rahvustevahelised suhted, riigipidamise korraldus ja avaliku sektori reform ning osalusdemokraatia edendamine (Rahvakogu, rahvaalgatusveeb). Koostöö Kogu kureerib alates 2006. aastast inimarengu aruande väljaandmist.


Harta 2018-2020 järgi näeb Koostöö Kogu oma kolme aasta strateegilise eesmärgina demokraatia arendamist digiajastule kohaselt. Konkreetsemaks raamistikuks või temaatiliseks suunaks on valitud avaliku ruum. Avalik ruum on kui lakmuspaber ühiskonna sidususele. Eesti tänane avalik ruum pole kaugeltki võrdseid ligipääse tagav, sotsiaalset sidusust võimaldav ega inspireeriv. Avalikus ruumis avalduvad ülalpool loetletud demokraatia kitsaskohad nii riigi kui ka kohalikul tasandil, seega on see hea fookusteema demokraatia edendamisele.

Demokraatia kitsaskohtadele ruumi-teema kaudu lahenduste väljatöötamiseks käivitab Koostöö Kogu avaliku ruumi koosloome-programmi. Mitmeaastases programmis sihtasutus seostab käivaid-käivituvaid avaliku ruumi protsesse Eesti pikaajaliste eesmärkidega, aitab kaasa ühiskondlike kokkulepeteni jõudmisele, loob tööriistu lahenduste elluviimiseks. Koosloome-programmi olulise osana annab Koostöö Kogu 2019. aastal välja avaliku ruumi ja demokraatia teemalise Eesti inimarengu aruande.

Koostöö Kogu uuendab mõnevõrra oma tegutsemismudelit ning võtab 2018. aastat pilootaastana. Selle aja jooksul testib Koostöö Kogu uudset lähenemist (demokraatialaborit), tehes aasta lõpus järeldusi tegutsemismudeli kinnistamiseks.


Koostöö Kogus töötab kolm inimest: juhataja, rahvaalgatusveebi projektijuht ja assistent. Koostöö Kogu juhataja annab aru sihtasutuse nõukogule. Nõukogu kuni kaheksast liikmest pooled määrab ametisse sihtasutuse asutaja (Vabariigi President), ülejäänud pooled liikmed nimetatakse koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide poolt.

Koostöö Kogu kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse ning on riigieelarvest rahastatav sihtasutus.

Oma tegevustes lähtume avaliku sektori ühenduste eetikakoodeksist.

Loe Koostöö Kogu tegevuste kokkuvõtet 2007-2016, mil Eesti Vabariiki juhtis president Toomas Hendrik Ilves.

 

Veeb: MKoort