A.Weizenbergi 30, 15050 Tallinn
info[at]kogu.ee

Kus on tuleviku Eestis hea elada? Krattidest, suitsusaunast ja õnnest
Koht: Arvamusfestival Eesti 2035 aruteluala
Aeg: Laupäev, 15. august kell 16.00-17.30

Uus Eesti inimarengu aruanne “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” mõtestab erinevate vaatenurkade alt Eesti ruumilist arengut ja selle mõju heaolule ning laiemalt ühiskondlikele protsessidele.

Ülemaailmsest koroonakriisist tingitud kaugtöökevad näitas ilmekalt, et suurt osa tööd saab 21. sajandi teisel kümnendil teha kodukontorist. Seega saab aina olulisemaks küsimus, kus asub kodu? Eriolukorralises argielus sai igaüks omal nahal tunda, kuidas kodulähedase tervist toetava avaliku ruumi (rohealad, pargid, kergliiklusteed, metsarajad) olemasolu hakkas määrama vaimset ja füüsilist heaolu. Taolisele ruumile ligipääsu kitsaskohad ja ebavõrdsus avalduvad kõige teravamalt suuremates linnades ja nende tihedamalt asustatud piirkondades.

Tervist toetaval, atraktiivsel, sidusal, turvalisel ja kogukondlikkust soosival ruumil on inimese heaolule ja aina enam ka elukohavalikutele oluline mõju.

Kas need tegurid võiksid anda olulise tõuke väikelinnadesse ja maale kolimisele? Või toob tulevik meile ainult suur-Tallinna, kus vohab ruumiline ebavõrdsus?

Kuidas mõjutavad tehnoloogia kättesaadavus ja areng, kliimamuutused, rahvastiku vähenemine ja vananemine meie tuleviku heaolu, elamise ruumi ning demokraatiat?

Eesti inimarengu aruanne pakub välja neli elukeskkonna teemalist stsenaariumit. Kutsume Arvamusfestivalil kaasa mõtlema, miillises tulevikus tahaksime elada, millist vältida? Neljale võimalikule tulevikupildile vaatavad otsa poliitik Yoko Alender, ettevõtja Taavi Tamkivi, teadlane Kadri Leetma ja arhitekt Mark Grimitliht.

 

 

 

 

 

 

Modereerib Kristi Grišakov, kes on Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia lektor ja maastikuarhitektuuri õppekavade programmijuht. Ta on ka inimarengu aruande “Eesti elukeskkond aastal 2050 ” peatüki autor.

Kohtume Paides!

Veeb: MKoort